Aktualności

PROJEKTY

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BARLINEK

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół
i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

 

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 • Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,
 • Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,
 • I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,
 • Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,
 • Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w ramach realizowanego projektu Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu oferujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce - liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 8,
 • szkolenia dla nauczycieli z rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli wykorzystania metod eksperymentu w edukacji - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 5, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 30,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia terapii pedagogicznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 11,
 • zajęcia z komunikacji społecznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • organizacja wycieczek dla wszystkich uczestników projektu,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik WW, laptop WW, Oprogramowanie NetSupport School wersja 11 PL WW, Oprogramowanie MS Office Standard 2010/2013 dla Szkół WW, urządzenie wielofunkcyjne WW, telewizor, wizualizer, Sentences plansza WW, DUO Pronouns plansza WW, Duo Time and Seasons plansza WW,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • utworzenie centrum biblioteczno – multimedialnego,
 • utworzenie pracowni przyrodniczej,
 • doposażenie szkoły.

 

Wartość projektu: 448 081,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380 868,85 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Elżbiety Trautman – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

W klasach gimnazjalnych w ramach realizowanego projektu Razem odkrywamy oferujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 22,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 10,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 8
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu IT z programowaniem – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 30,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 25 h, liczba uczniów 51,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - geografia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka – fizyka – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - biologia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - chemia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 32,
 • zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia logopedyczne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 3,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem – liczba godzin 30 h,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym – liczba godzin 30 h,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 29 grup

           po 6 godzin na grupę, łącznie 222 uczniów,

 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet oraz rzutnik,
 • transport dla uczestników projektu,
 • maratony matematyczno – przyrodnicze dla 123 osób – dwudniowy pobyt,
 • wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 215 840,98 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 464,83 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Grażyny Dokurno – tel. 957461022.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ do pobrania

Harmon-na_str..docx

 

...............................................................................................................................................................................

W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej nr 4  im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku realizowany jest projekt unijny pod nazwą „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”. Zajęcia rozpoczęły się pod koniec września 2017 r. i potrwają do czerwca 2019 r. Uczestnicy zajęć mają okazję dodatkowo w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

      Głównymi założeniami zajęć rozwijających z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) jest zainteresowanie uczniów ich nauką, zapewnienie przyjaznych warunków nauki, rozwijanie  w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5VYNKVIUMDSC_0101.JPG

    Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące ważniejszych świąt, otaczającego ich świata, odzwierciedla zainteresowania dzieci. Na zajęciach są wprowadzane i kształtowane sprawności językowe, ze szczególną uwagą  na sprawność mówienia i słuchania. Uczniowie słuchając poleceń nauczyciela, właściwie reagują na nie oraz prawidłowo rozumieją historyjki, wspierane obrazkami. Na zajęciach uczniowie uczą się odpowiadać na pytania nauczyciela, nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu, opowiadać o sobie i swojej rodzinie,  recytować rymowanki, śpiewać piosenki, składać urodzinowe i świąteczne życzenia.

     Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem zakupionych materiałów oraz pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, plansze, słowniczki,  karty obrazkowe i wyrazowe oraz programy multimedialne. Dzieci poprzez zabawę  uczą się nowych słówek, układają zdania.

     Zajęcia często są prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjnych takich jak laptopy oraz tablice multimedialne. Uczniowie pracując  w aktywny sposób mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności językowe.

    Na bieżąco nauczyciel prowadzący obserwuje  zaangażowanie, pracę i postępy uczniów podczas zajęć. Systematycznie prowadzi także   rozmowy, zarówno z wychowawcami, jak i rodzicami dotyczące pracy i frekwencji dzieci.

     Zajęcia projektowe przyczyniają się do poprawy jakości przyswajania wiedzy, dzięki wykorzystaniu dodatkowych pomocy dydaktycznych rozwijają zdolności językowe uczniów, rozbudzają  wiarę we własne siły.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE59PGSR939DSC_0096.JPG

         Na zajęciach rozwijających z  przyrody wykorzystywane są różne metody aktywizujące (eksperyment, obserwacja, praca z mapą, praca z książką naukową, rozmowa nauczająca, burza mózgów, łamigłówki). Stosowanie tych metod pomaga uczniom w zrozumieniu danego zagadnienia. Uczniowie stają się bardziej samodzielni, rozwijają się, wyzwalają ciekawość twórczą i stają się aktywnymi uczestnikami zajęć. Zdobywają wiedzę w sposób trwały (łatwiej, szybciej zapamiętują to, co zobaczą) i atrakcyjny. Są zadowoleni z własnych dokonań i doskonalenia umiejętności, które posiadają. Większość zajęć odbywa się w klasie, ale są i takie, które odbywają się w terenie.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5QL770VMC_external_images_media_26800$IMAG2172.jpg

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5VYNKVIUM_external_images_media_26803$IMAG2175.jpg

 

       Celem  zajęć jest zaszczepienie wśród uczniów mody na eksperymentowanie i rozbudzanie wśród nich pasji naukowych i badawczych. Na  zajęciach uczniowie wykonują ciekawe doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem pomocy z pracowni przyrodniczej.  Działając, zdobywają dodatkowe umiejętności, które wyjaśniają wiele zjawisk z otoczenia.

       W ramach projektu  uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających z matematyki. Podczas zajęć rozwiązują zadania z różnych konkursów matematycznych, układają tangramy oraz różnego typu łamigłówki logiczne, grają w gry matematyczne, rozwiązują Sudoku. Uczniowie chętnie korzystają z różnych pomocy dydaktycznych oraz przygotowanych materiałów. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, przygotowanie do konkursów, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym oraz rozwijanie logicznego myślenia.

   Odbywają się również zajęcia wyrównujące z matematyki.

Celem tych zajęć jest przezwyciężenie trudności związanych z samodzielną pracą i uczeniem się dzieci, wskazanie sposobów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (w tym multimedialnych) oraz uzupełnienie wiedzy uczniów. Realizacja tego zadania polega na wyrównywaniu poziomu wiedzy z matematyki. Podczas zajęć dzieci korzystają z wielu pomocy naukowych takich jak gry multimedialne, kostki domina, tangramy, figury i bryły geometryczne, karty tematyczne  oraz gry planszowe. Dzięki tym pomocom uczniowie uczą się matematyki poprzez zabawę i nawet nie zauważają jak dużą wiedzę przyswajają podczas takich zajęć.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE53UX4FLEDDSC_0213.JPG

         W ramach projektu odbywają się również zajęcia  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Podczas  zajęć uczniowie poznają terminy: tolerancja, asertywność, system wartości, autorytet. Uczą się zasad prawidłowej komunikacji, rozmawiają o tolerancji i jej granicach, tworzą obraz dobrego kolegi, którym chcieli by być. Dyskutują na przeróżne tematy,  oglądają filmy profilaktyczne, odgrywają scenki. Tworzą przeróżne prace indywidualne i grupowe.  Różnorodne metody, pozwalają nie tylko poznać siebie nawzajem, ale także zintegrować zespół klasowy, pozwalają nie tylko ciekawie spędzać swój czas, ale również uczyć się poprzez zabawę.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5VYNKVIUMPART_1523871435745.jpeg

Odbywają się również zajęcia z komunikacji społecznej. Głównym celem tych zajęć jest rozwój kompetencji społecznych uczniów, wykształcenie u uczestników postaw twórczych i kreatywnego podejścia do napotykanych problemów. Podczas tych zajęć realizowane są różne formy- od pracy i zabawy w grupach poprzez prowadzenie ulicznych sond lub uroczystości.

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE53UX4FLEDIMG_20180410_143546.jpg

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5VYNKVIUMIMG_20180410_141711.jpg

„Szybko oswajamy się z mikrofonem. Trema mija, a my bawimy się coraz lepiej…..”

C:UsersDYREKTORAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE59PGSR939IMG_20180410_141822.jpg

      Niemożliwością jest opisanie wszystkich metod pracy na zajęciach dodatkowych. Są one ciekawe i atrakcyjne i na pewno przyczynią się do rozwoju dzieci uczęszczających na nie.

                                                                    Sekretarz projektu E. Trautman

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im.Henryka Sienkiewicza
  74 -320 BARLINEK
  ul.Kombatantów 3
 • (95) 74 61 022

Galeria zdjęć